De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd

Dehaeze Joke

Deltour Cherrone

Deschamps Els

Rammant Nancy

Vandamme Ellen

Vandamme Tom

 

De raad van bestuur heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

Voorzitter: Vandamme Tom

Secretaris: Deschamps Els

Penningmeester: Vandamme Ellen

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijke optreden van de voorzitter of van de secretaris of van de penningmeester.